KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

1 | Administratorem danych osobowych jest: INEE Industry Sp. z o.o., z siedzibą w 43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 21, tel.: 32 234 40 06, fax: 32 234 40 07 e-mail: office@inee-industry.pl

2 | Dane osobowe gromadzone przez INEE Industry Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu wykonywania zawartych umów, podejmowania działań przed zawarciem umowy, oferowania usług i produktów, utrzymywania kontaktów z kontrahentami;

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4 | Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu;

5 | Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umów (podmioty świadczące m.in. usługi płatnicze, kurierskie, pomoc prawną, podatkową, rachunkową). Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych;

6 | Dane nie będą przekazane do państw trzecich;

7 | Nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

8 | Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, na czas obowiązywania umowy, zgodnie z przepisami prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, oraz w okresie niezbędnym do obrony naszych interesów;

9 | Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez INEE Industry Sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. W tym celu można kontaktować się telefonicznie, poprzez adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10 | W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, można skierować skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).