Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest:
INEE Industry Sp. z o.o., z siedzibą w 43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 21,
tel.: 32 234 40 06, fax: 32 234 40 07
e-mail: office@inee-industry.pl

2) Dane osobowe gromadzone przez INEE Industry Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu wykonywania zawartych umów, podejmowania działań przed zawarciem umowy, oferowania usług i produktów, utrzymywania kontaktów z kontrahentami;

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu;

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umów (podmioty świadczące m.in. usługi płatnicze, kurierskie, pomoc prawną, podatkową, rachunkową).
Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych;

6) Dane nie będą przekazane do państw trzecich;

7) Nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

8) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, na czas obowiązywania umowy, zgodnie z przepisami prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  oraz w okresie niezbędnym do obrony naszych interesów;

9) Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez INEE Industry Sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. W tym celu można kontaktować się telefonicznie, poprzez adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10) W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, można skierować skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Inee Industry

INEE Industry sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 21
43-170 Łaziska Górne
Tel. +48 32 234 40 06
Fax +48 32 234 40 07
NIP EU: PL 9691618829

Inee Industry

www.inee-industry.pl
office@inee-industry.pl

  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.